0 Shares

Károli Gáspár Református Egyetem Petőfi Sándor Református Gyakorló Általános Iskola és Óvoda Bocskai és Kaszap utcai telephely

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a felmentést engedélyező szerv felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.
Óvodába a gyermeket 3. életéve betöltése után lehet felvenni. Felvehető, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
A felvételi kérelem elutasítása esetén a döntés közlésétől számított 15 napon belül a szülők a KRE rektorához címzett, de az érintett intézmény igazgatójának beküldött érdeksérelemre hivatkozó kérelmet nyújthatnak be. Az óvodaköteles gyermek beíratásának elmulasztása szabálysértésnek minősül.
Amennyiben a szülő nem tesz eleget kötelességének, a Kecskeméti Járási Hivatal elrendeli az óvodai nevelés keretében folyó foglalkozáson való részvételt.

Az óvodába jelentkezni csak JELENTKEZÉSI LAP beküldésével lehet.
Az óvodai jelentkezési lap beküldésének határideje: 2021. április 22. napja.
Jelentkezési lap letölthető a https://kre-psrgy.hu/ honlapról, vagy a https://www.facebook.com/gyakorloovoda facebook oldalról.

• A jelentkezési lap egy Word dokumentum, amelyet kitöltés után mentsen el
• A kitöltött, elmentett jelentkezési lapot e-mailben küldje el az alábbi e-mail címre: beiratkozas.bocskaikaszap@gmail.com
• vagy személyesen a Kecskemét, Bocskai utca 19. szám alatti óvoda épületének postaládájába is bedobhatja.

A jelentkezési lapok beérkezése után minden szülővel felvesszük a kapcsolatot.
A gyermekek felvételéről 2021. május 5-ig születik döntés, amelyről a szülő írásbeli értesítést kap.

0 Shares