BEIRATKOZÁSI INFORMÁCIÓK

0 Shares

BEIRATKOZÁS

2019.04.11. (csütörtök) 8:00-19:00

2019.04.12. (péntek) 8:00-19:00

ügyirat. sz.:BK-05/TH/01876-6//2019.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala
közleménye a tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beíratásáról

Értesítem a Kecskeméti Járás lakosságát, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 45.§ (2) bekezdése értelmében a 2012. szeptember 1. és 2013. augusztus 31. közölt született iskolaérett gyermekek a 2019/2020. tanév kezdetén tankötelessé válnak.

Az Nkt. 50.§ (7) bekezdése értelmében a beiratkozás időpontját a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala, mint köznevelési feladatokat ellátó hatóság a járás valamennyi településéreegységesen határozza meg:


A beiratkozás a Kecskeméti Járás összes általános iskolájában:
2019. április 11. napján 8-19 óráig (csütörtök)
2019. április 12. napján 8-19 óráig (péntek)
közötti időszakban történik. 

A szülő, gondviselő köteles beíratni gyermekét abba az általános iskolába, amelynek körzetében életvitelszemen lakik (lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye van ott)- a kötelező felvételt biztosító iskolába-, illetve a választott intézménybe.

A beíratáshoz szükség van:

  • a szülők (gondviselő) személyazonosító igazolványára, lakcímét igazoló hatósági igazolványra,
  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványra (lakcímkártya)
  • az iskolaérettségi igazolásra, (óvodai szakvélemény, a Szakértői Bizottság szakértői véleménye az iskolaérettségről, sajátos nevelési igény megállapításáról)
  • nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről
  • nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról

Az iskola a gyermek születési anyakönyvi kivonatát is kérheti.

Az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az iskola felvételi körzetében lakik. A felvételről az iskolák 2019. április utolsó napjáig kötelesek dönteni és a szülőketértesíteni.
A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülök felülbírálati kérelemmel élhetnek. A felülbírálati kérebnet a felvételt elutasító – intézmény igazgatójának kell benyújtani.az értesítés kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül.

  • az állami fenntartású iskola esetében: az illetékes Kecskeméti Tankerületi Központ igazgatójának,
  • a nem állami fenntartású intézmény esetében: az intézmény fenntartójának címezve,

Amennyiben az elutasító döntés jogerőre emelkedik, az azt követően öt napon belül a szülő köteles gyermekét a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára beíratni.  

A beíratás elmulasztását a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§ a) pontja szabálysértésnek minősíti, és a 7.§ (1) b) valamint a 11.§ (1) bekezdése alapján 50-150.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal rendeli büntetni.

Kecskemét, 2019. március 7.


Cseh Tamás

Hivatalvezető

0 Shares